Докоснете се до тайната философия на минерали и кристали.Минералите и кристалите имат феноменални свойства, лечебни и магически за човека.

понеделник, 1 септември 2014 г.

УСЕЩАНЕ НА ИЗЛЪЧВАНИЯТА – РАДИЕСТЕЗИЯ

Названието “Радиестезия” (Radiesthesie) е дадено от основоположника на физикалната радиестезия френския учен радиофизик професор Луи Тюрен (живял в края на 19-ти и средата на 20-ти век). “Радиестезия” е узаконен международен термин, състоящ се от две думи: radius (латинска) – вълни, излъчване; и esthesie (гръцка) – чувствам, усещам. Т.е. радиестезията е “усещане на вълните, на излъчванията”.
Наименованията, с които е известна по света са различни : радиестезия, pendule,radiesthesie, radiesthzie, биолокация, лозоходство. Хората, владеещи този метод на изследване се наричат: радиестезисти, биолокатори, пендюлисти или просто оператори.


Живеем в океан от излъчвания (вибрации) и вълни. Всичко, което ни заобикаля, живи и неживи обекти / субекти, е материя и обменя т.е. приема и излъчва вълни. В случая се касае за един от законите на физиката за “вълново-корпускулярния” характер на материята.


Основните свойства на тези излъчвания са: те пренасят само информация без енергия и биват дясновъртящи (+) и лявовъртящи ( - ); разпространяват се със скорост по-голяма от тази на светлината (V=10.c ; c - скорост на светлината);честотите заемат диапазона от 10 на 20-та степен до 10 на 40-та степен Hz.; притежават висока проникваща способност, без да затихват; притежават “памет” ”(т.е. Създават “свидетел” /”фантом” за източника на излъчване в пространството); те възникват не само при въртене (спин – ефект), но могат да се породят също и от геометрични и топологични форми (“ефектът на формата”).


Радиестезичният ефект, в светлината на съвременните научни представи,се основава върху връзката на съзнанието на човека с подсъзнанието му (центъра на симпатичната нервна система/Симпатика) чрез хромозомния апарат с помощта на речта (това съответства на фундаментално положение в лингвистичната генетика).


С радиестезичният метод може да се работи на три нива: енергийно, енерго-информационно и информационно.

      - на енергийно ниво има непосредствено регистриране на излъчване от изследваните обекти (човек, животно, растения, минерали и др.)

      - на енерго-информационно ниво има сваляне на информацията, записана в подсъзнанието (на известни вече събития, т.е. такива, които вече са се случили) от система за“памет”, стартирана от Съзнанието с помощта на мисъл или дума чрез хромозомния апарат.Това ниво се използва също при работа по фантом/свидетел от изследвания обект/субект ( ДНК -кичур коса, нокът, капка кръв, снимка, рисунка с изображение, схеми, карти и др.)

     - на информационно ниво е налице връзка с информационното поле на Вселената/Всемирна информационна банка (Акаша)

Съществуват два големи дяла: “Ментална” и “Физикална” радиестезия. Представителите на менталната школа използват съставения от тях “ясен мисловен образ” на изследвания обект/субект и с помощта на багети и махала получават необходимата им информация.

Професор Тюрен създава практическа научна теория наречена “Физикална радиестезия” /ФР, която заема заслужено място в научната сфера, като “наука за вълните и тяхното вълново – резонансно откриване”

Физикалната радиестезия /ФР работи с измервателни уреди (линеали, вълномери, таблици, схеми, махала, багети, махала-багети и др.) и точни “свидетели”/”фантоми” на нещата, които са обект на изследване.

 Приложението на ФР е толкова разностранно, че още през 30-те години на 20-ти век мнозина я наричат “Наука на науките”. Тя получава широко разпространение в страни като Франция, Германия, Великобритания, САЩ, Русия, Полша, Белгия, Холандия, България и др.

Ето и някои от приложенията на ФР в ежедневния живот:

    На информационно ниво :

      - издирване на подземни води – питейни,промишлени,термални,минерални.

      - откриване на подземни изкопаеми: руди, минерали,нефт,газ,въглища и др.

      - в археологията – намиране на културни слоеве (зидарии,керамика,кости и др.)

      - в криминалистиката – откриване на изчезнали хора,животни(живи/умрели), превозни средства, битова техника, скъпоценности и др.

      - прогноза за хода на събития и случки на изследвания обект.

     На енергийно ниво:

      - проверка за качеството на различните видове лечебни средства, хранителни продукти и добавки.

   - откриване на влияние от вредни вълни (отрицателни торсионни излъчвания / с ляво въртене/ върху живите организми (хора, животни, растения), както и предлагане на неутрализация и защита срещу тяхното въздействие.

   - спектрален качествен и количествен анализ на проби от сплави и съединения.

      На енерго-информационно ниво:

     - проверка за възможности, таланти и екстрасензорни качества в отделния индивид.

  - проверка за съвместимост между партньори в бизнеса и бъдещи брачни партньори.

  - проверка за съответствието на вибрациите между два обекта въз основа на сравнение на торсионните им излъчвания по свидетел/фантом на същите.

    - определяне на нивото на моментното енергийно състояние на човешкия организъм, причините за нарушенията, както и определяне на индивидуалните средства за енергийна корекция и възстановяване на същия. Проверката може да бъде извършена по личен свидетел/фантом от изследвания обект (кичур коса, снимка) без да е необходимо неговото присъствие.------------------------------- © 2010, Красимир Куртев - Алеф автор, All rights reserved!
споделяне в социални мрежи