Докоснете се до тайната философия на минерали и кристали.Минералите и кристалите имат феноменални свойства, лечебни и магически за човека.

петък, 19 октомври 2012 г.

МИНЕРАЛИ И КРИСТАЛИ – РЕЦЕПТИТЕ НА ДЖУДИ ХОЛ
Смитсонит - Този минерал е от групата "Сингония - тригонална". Свойствата на този камък са, възстановява еластичността на вените, засилва нефункционалната имунна система, синуси , храносмилане проблеми.

Smithsonian - This mineral is from the "Singoniya - trigonal." The properties of this stone are restored the elasticity of the veins increases dysfunctional immune system, sinuses, digestive problems.


Небула - Алкална вулканична скала. Този минерал все още се изследва, той има уникални метафизични свойства. Лечението с Небула дава прекрасни резултати за дълбокото клетъчно ниво на човека.


Nebula - Alkaline volcanic rock. This mineral is still under investigation, it has unique metaphysical properties. Treatment with nebula gives excellent results for deep cellular level of man.


Диоптаз - Този камък регулира Т- клетките и тимусната жлеза. Той облекчава симтомите на Миниеров синдром, овладява високото кръвно налягане, премахва токсините в черния дроб, ефикасен против стрес.


Dioptaz - This stone regulates T cells and the thymus gland. It relieves the symptoms of Minierov syndrome controlled high blood pressure, eliminates toxins in the liver, effective against stress.


Стилбит - Регулира мозъчни смущения, заздравява сухожилията, благотворно влияе при ларингит и проблеми с вкусовите рецептори.

Stilbit - Adjust brain disorders, strengthens tendons beneficial effect on problems with laryngitis and taste buds.

Ezominerali.com------------------------------- © 2010, Красимир Куртев - Алеф автор, All rights reserved!